Partners

Bureau de Helling werkt samen met verschillende internationale denktanks en organisaties. De belangrijkste zijn:

Green European Foundation

De Green European Foundation (GEF) is het 'wetenschappelijk bureau' van de familie van Europese Groene partijen, dat mede door Bureau de Helling in 2008 is opgericht. De GEF is verbonden aan de Europese Groene Partij en de Groene groep in het Europees Parlement, maar is net als Bureau de Helling onafhankelijk. De GEF zet zich in voor de betrokkenheid van burgers bij de Europese politiek, door het stimuleren van studie en debat op Europees niveau. Daartoe organiseert de GEF onder meer contacten tussen wetenschappelijke bureaus van verschillende groene partijen in Europa. OK

Om het politieke debat op Europees niveau te stimuleren, in het bijzonder in de groene familie, heeft de GEF in 2011 een online Magazine in het leven geroepen: de Green European Journal. Het blad verschijnt vier keer per jaar en biedt daarnaast op haar website ruimte voor debat. Het heeft een internationale, onafhankelijke redactie en correspondenten in veel Europese landen. Soms worden artikelen uit andere landen overgenomen en vertaald, soms worden nieuwe stukken geschreven. Bureau de Helling draagt regelmatig artikelen bij.  

European Network of Political Foundations (ENoP)

Sinds 2006 verbindt de ENoP politieke instituten met elkaar, met andere organisaties die actief zijn op het vlak van democratie en politiek en met de organen van de Europese Unie. Het dient als platform en dialoogcentrum. Op deze site vind je de adressen van politieke stichtingen in heel Europa. Namens Bureau de Helling zit Anne de Boer in de Steering Committee van de ENoP.  

Heinrich-Böll-Stiftung

Deze Duitse onafhankelijke denktank is in 1997 uit een fusie van drie lokale groene politieke stichtingen ontstaan. De Heinrich-Böll-Stichting beschouwt zichzelf als onderdeel van de internationale groene politieke stroming, die zich 'heeft gevormd in het debat met socialisme, liberalise en conservatisme.' De Heinrich Böll stichting is gevestigd in Berlijn, maar heeft kantoren in vele Europese hoofdsteden, zoals Brussel, Praag, Belgrado en Moskou. In navolging van de Duitse schrijver Heinrich Böll, waar de stichting zijn naam aan ontleend, verbindt men zich aan de verdediging van de vrijheid, burgermoed, strijdbare tolerantie en de waardering van kunst en cultuur als zelfstandige terreinen van denken en handelen. Van de groene politieke organisaties in Europa is de HBS verrweg de grootste. 

Oikos

Oikos is het Vlaamse zusje van Bureau de Helling. Oikos is een onafhankelijke denktank die werkt aan sociaal-ecologische verandering door het maatschappelijk debat te voeden vanuit ecologisch perspectief. Oikos richt zich op langetermijnuitdagingen die onvoldoende aan bod komen in het maatschappelijk debat, maar cruciaal zijn voor de toekomst van de samenleving en de toekomstige generaties. De ecologische grenzen van de planeet en de solidariteit wereldwijd en met de toekomstige generaties zijn hierbij de uitgangspunten.

In studiedagen, lezingen, publicaties en opiniestukken komen de verschillende dimensies van dit streven naar verandering aan bod: de onderliggende ethiek, de analyse van de bestaande toestand, de ontwikkeling van alternatieven alsook de strategie. In rondetafelgesprekken, seminaries en leesgroepen geeft Oikos mensen de kans om hun kennis te verdiepen, inzichten uit te wisselen en een gezamenlijk leerproces op te zetten.